Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov Lidmaň, příspěvková organizace (kapacita 97 míst)

Lidmaň 91, 395 01 Pacov, www.domovlidman.cz

Poslání a cíle

Domov Lidmaň, příspěvková organizace, poskytuje sociální službu „domov pro osoby se zdravotním postižením“ (§ 48 z. 108/2006 Sb.) na základě rozhodnutí KrajskéhoSlužby úřadu kraje Vysočina ze dne 12. 9. 2007, č.j.: KUJI61972/2007.
Druh sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením ( z.108/2006sb., §48)

Poslání:

Prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat podporu a pomoc osobám s mentálním postižením, která vychází z individuálních potřeb osob a podporuje je v jejich samostatnosti a aktivním zapojení do běžného způsobu života vedoucí k jejich splynutí se společností. V případě potřeby je těmto osobám poskytována trvalá  podpora vedoucí k jejich sociálnímu začleňování. Služba je poskytována ve venkovském prostředí kraje Vysočina.

Zásady:

 • diskrétnost, individuální přístup
 • svobodné volby uživatelů, respektování jejich nezávislosti
 • respektování zachování lidské důstojnosti a lidských práv
 • přístup k uživatelům bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace (viz etický kodex)
 • poskytování jen nezbytné míry podpory
 • spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů

Cíle:

 • postupně snižovat míru podpory uživatelů služby, podporovat v rozvoji soběstačnosti, v péči o vlastní osobu a zdraví
 • podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě (výběr stravy, možnost soukromí, vedení domácnosti)
 • podporovat uživatele při zapojování do veřejného života – využívat běžně dostupné služby (lékař, kadeřník, obchody apod.)
 • posilovat sociální splývání se společností, připravovat uživatele na uplatnění v běžném životě a na trhu práce, usilovat o případné navrácení způsobilosti k právním úkonům
 • podporovat zájmy uživatelů o společenské a rodinné kontakty

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací, osoby od 18 let věku s lehkou až těžkou mentální retardací kombinovanou s lehčími smyslovými a tělesnými hendikepy, které z důvodu svého postižení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a potřebují pobytové služby, protože jim nelze potřebnou péči zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb v dosavadním prostředí. Horní hranice věku není omezena.

Služba není určena pro:

 • Osoby těžce zrakově postižené
 • Osoby trvale ležící
 • Osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém chování projevují agresivně, narušují kolektivní soužití
 • Osoby závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení